hlavná stránka → príručka k registrácii 
Audiovizuálny fond

Príručka k registrácii

Vážený prispievateľ,
vitajte v informačnom systéme pre registráciu prispievateľov Audiovizuálneho fondu (ďalej len "fond"). Povinnosť platiť príspevky do fondu ukladá zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a podrobnejšie upravuje vnútorný predpis AVF č. 2/2010 z 15. 6. 2010, ktorým je Metodické usmernenie pre platiteľov príspevkov do Audiovizuálneho fondu.

Fond vytvoril informačný systém pre registráciu prispievateľov (ďalej len „IS“) za účelom evidencie povinných osôb, výpočtu príspevku do fondu a vyúčtovania odvedeného príspevku fondu podľa § 30 ods. 1 zákona.

Pri registrácii vyplníte svoje základné identifikačné údaje. V tejto časti je potrebné uskutočniť aj výber typu prispievateľa podľa toho paragrafu zákona, ktorý určuje vašu povinnosť platiť príspevky do fondu. Túto skutočnosť vyznačte zaškrtnutím príslušného políčka. V prípade, ak máte túto povinnosť podľa viacerých paragrafov1, vyznačíte príslušný počet políčok. Informačný systém Vám pre každú oblasť, za ktorú ste povinný platiť príspevky do fondu, vygeneruje samostatný formulár pre výpočet príspevku podľa počtu vyznačených oblastí. Príspevok sa vypočítava a odvádza za každú oblasť osobitne.

V časti úprava údajov môžete kedykoľvek aktualizovať svoje identifikačné údaje, prípadne zmeniť užívateľské meno a heslo. Meniť prihlasovacie meno nie je nevyhnutné, avšak z času na čas odporúčame zmeniť heslo kvôli zvýšeniu bezpečnosti.

Po vyplnení identifikačných údajov a po výbere typu prispievateľa sa Vám kliknutím na zoznam formulárov otvorí okno so zoznamom formulárov, ktoré ste vyznačili vo svojom profile. Po kliknutí na ikonu resp. názov formulára sa Vám v novom okne otvorí príslušný formulár pre výpočet výšky príspevku. Výška príspevku sa vypočíta automaticky po vyplnení a uložení všetkých povinných údajov. Proces vypisovania údajov môžete kedykoľvek prerušiť a rozpísané údaje uložiť kliknutím na príkaz „uložiť“. Keď budete mať všetky údaje vypísané, môžete ich odoslať do IS kliknutím na príkaz „zaregistrovať“. Zobrazí sa Vám náhľad Vášho vyúčtovania, ktoré kliknutím na príkaz „Tlač dokumentu“ vytlačíte.

Vytlačené a príslušnými zodpovednými osobami podpísané tlačivo vyúčtovania môžete doručiť osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod v sídle fondu, alebo doporučenou poštou prípadne kuriérom na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.

1 napr. ako vysielateľ (§ 24 alebo § 25) a zároveň ako distributér audiovizuálnych diel (§ 28), prípadne ak je distributér, distribučná spoločnosť súčasne prevádzkovateľom audiovizuálneho technického zariadenia (§ 27 kina a/alebo videokina);


Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia prispievateľa
-príručka k registrácii
-prihlásenie prispievateľa


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2023 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.
mem: 1034176